• Follow Us On :

1.  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

• QS Ranking:  84

• Time Education Higher Ranking:  45

• Tuition fee:  2.000 – 6.000 Euro

• Scholarship: 50 – 100%

2.   University of Ghent

• QS Ranking:   135

• Time Education Higher Ranking:  103

• Tuition fee:  1.700 – 5.500 Euro

• Scholarship: 50 – 100%

3. Vrije Universiteit Brussel (VUB)

• QS Ranking: 200

• Time Education Higher Ranking: 251

• Tuition fee:  1.950 – 3.900 Euro

• Scholarship: 50 – 100%

4. Université de Liège

• QS Ranking:  451

• Time Education Higher Ranking: 351

• Tuition fee:  1.550 – 3.500 Euro

• Scholarship: 50 – 100%

5. University of Antwerp

• QS Ranking:   238

• Time Education Higher Ranking: 170

• Tuition fee:  2.550 – 4.500 Euro

• Scholarship: 50 – 100%